Mocht u vragen hebben die hier niet beantwoord worden dan kunt u contact opnemen met de Avantium Informatielijn voor Particuliere Beleggers (geopend van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren) of een e-mail sturen: +31 (0) 10 313 8909 avantium@georgeson.com.

Q&A over de aandelenuitgifte

THIS Q&A IS RESTRICTED AND IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY AND WHETHER IN WHOLE OR IN PART, INTO OR IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL.

 

Avantium heeft op 6 april 2022 aangekondigd het eigen vermogen te willen versterken door middel van een aandelenuitgifte. De aandeelhouders hebben hiervoor tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “BAVA”) op 25 januari 2022 goedkeuring gegeven. De aandelenuitgifte vindt plaats om Avantium in staat te stellen de lopende kosten van Avantium te dekken en om een reserve aan te leggen voor toekomstige kosten van Avantium voor de komende drie jaar, inclusief investeringen in de commercialisering van Avantium’s technologieprogramma’s. Zie voor meer informatie over de aandelenuitgifte het persbericht en het prospectus dat Avantium heeft gepubliceerd op 6 april 2022 (zie www.avantium.com/equityraise).

 

In dit document vindt u een antwoord op de meest relevante vragen, onder andere over hoe deze aandelenuitgifte werkt en welke opties u heeft als aandeelhouder en als niet-aandeelhouder.

 

Q1      Wat zijn de voornaamste risicofactoren die verband houden met de investering?

  • De voornaamste risico’s staan beschreven in het prospectus dat Avantium voor de beoogde aandelenuitgifte heeft gepubliceerd (zie www.avantium.com/equityraise). Dit zijn:
  1. Avantium maakt verlies en heeft een negatieve kasstroom. Avantium verwacht dat ze in de nabije toekomst verliezen zal blijven lijden en het is mogelijk dat ze nooit winstgevend zal worden.
  2. Het is mogelijk dat Avantium te maken krijgt met opschalingsuitdagingen in de Renewable Polymers en Renewable Chemistries divisies die de verdere ontwikkeling en commercialisering van haar projecten zouden kunnen vertragen of verhinderen.
  3. Er kan geen garantie gegeven worden dat de FDCA Flagship Plant op tijd zal worden voltooid of binnen het budget zal blijven.
  4. Het is mogelijk dat de YXY® Technologie niet naar verwachting presteert op de geplande schaalgrootte in de FDCA Flagship Plant of dat de geproduceerde PEF niet aan de vereiste productkwaliteitsnormen voldoet.
  5. Het commerciële succes van de FDCA Flagship Plant zal afhangen van de marktacceptatie van PEF en PEF-producten en het vermogen van Avantium om licenties te verkopen.
  6. Avantium is actief in zeer competitieve industrieën. Wanneer de concurrenten superieure of alternatieve technologieën, producten of processen ontwikkelen, kan de concurrentiepositie van Avantium negatief worden beïnvloed.
  7. De kaspositie en het werkkapitaal van Avantium kunnen onvoldoende zijn om de verwachte investeringskosten te dekken, en het kan zijn dat Avantium in de toekomst aanvullende fondsen moet aantrekken.
  8. Om de schuldfinanciering voor de FDCA Flagship Plant op te nemen is Avantium onderworpen aan bepaalde voorwaarden.
  9. Volatiliteit kan leiden tot een daling van de aandelenkoers van de onderneming en van de waarde van de belegging.

 

 

Q2      Waarom vindt de aandelenuitgifte plaats?

  • De aandelenuitgifte vindt plaats om Avantium in staat te stellen haar portefeuille van technologieën naast de YXY® planten-naar-plastic Technologie verder te ontwikkelen, inclusief voor investeringen in de commercialisering van Avantium’s technologieprogramma’s, alsmede om de lopende kosten van Avantium te dekken en om een reserve aan te leggen voor toekomstige kosten van Avantium voor de komende drie jaar
  • De aandelenuitgifte draagt er tevens aan bij dat Avantium voldoende liquide middelen heeft gedurende de looptijd van de EUR 90 miljoen lening voor de financiering van de bouw van de ’s werelds eerste commerciële FDCA fabriek
  • Op basis van een aandelenuitgifte grootte van EUR 45 miljoen zullen de netto-opbrengsten voor Avantium EUR 41,8 miljoen bedragen na de aftrek van alle kosten, die naar verwachting EUR 3,2 miljoen bedragen
  • Avantium verwacht de netto-opbrengsten van de aandelenuitgifte als volgt te gebruiken:
   • 60% van de netto-opbrengsten van de aandelenuitgifte om de plantMEG™ technologie verder te ontwikkelen, op te schalen en verder te commercialiseren via technologie licenties
   • 10% van de netto-opbrengsten van de aandelenuitgifte om bioraffinage (Dawn Technologie™) en Volta technologie (op CO2 gebaseerde chemicaliën en polymeren) verder te ontwikkelen, inclusief het beoordelen van de economische haalbaarheid en het opschalen richting verdere commercialisering
   • 30% van de netto-opbrengsten van de aandelenuitgifte voor algemene bedrijfsdoeleinden, werkkapitaal en financiering
  • Indien de netto-opbrengsten minder dan EUR 41,8 miljoen bedragen verwacht Avantium de netto-opbrengsten middels dezelfde procentuele verdeling als hierboven te gebruiken

 

Q3      Wat is de structuur van de aandelenuitgifte?

  • De structuur van de aandelenuitgifte is gekozen door Avantium om haar bestaande aandeelhouders, inclusief haar particuliere aandeelhouders, de mogelijkheid te bieden om te participeren in de aandelenuitgifte en zo veel mogelijk bestaande aandelenposities te respecteren
  • De aandelenuitgifte is een kapitaalverhoging door middel van een uitgifte van nieuwe aandelen (“Nieuwe Aandelen”) tegen een nog nader te bepalen uitgifteprijs waarbij een maximale uitgifteprijs als bovengrens geldt. Zie ook vraag 4 over de uitgifteprijs
  • Als bestaande aandeelhouder van Avantium ontvangt u prioriteitsallocatierechten naar rato van uw belang (“PAR”) in Avantium aandelen die u houdt op 5 april. De door u ontvangen PAR’s zijn niet verhandelbaar op Euronext Amsterdam of elders
  • De aandelenuitgifte bestaat uit drie onderdelen:
   1. Een Prioriteiten Aanbod voor bestaande aandeelhouders naar rato van hun belang in Avantium (“Prioriteiten Aanbod”)
    • Avantium is voornemens haar bestaande aandeelhouders met voorrang toe te wijzen naar rato van hun bezit in Gewone Aandelen Avantium. Deze voorkeursbehandeling geldt voor bestaande aandeelhouders die woonachtig zijn in Nederland alsmede aandeelhouders buiten Nederland aan wie rechtsgeldig aandelen mogen worden verkocht in het kader van deze uitgifte.
    • Elke aandeelhouder ontvangt via de bank waar de aandelen Avantium in bewaring worden gehouden, per op de registratiedatum door hem/haar gehouden aandeel één PAR. De PAR’s worden uitsluitend voor dit administratieve doel geboekt en kunnen niet verhandeld of overgedragen worden.
    • Per PAR kunnen aandeelhouders zich inschrijven voor EUR 1,44 (dit staat gelijk aan EUR 45 miljoen / 31.286.447 uitstaande aandelen).
    • Het totale bedrag waarvoor u zich kunt inschrijven is dus een vermenigvuldiging van het aantal PAR’s die u ontvangt, vermenigvuldigd met EUR 1,44.
    • Om mee te doen met het Prioriteiten Aanbod dient u uw PAR’s aan te melden. Het aantal aandelen dat aan een bestaande aandeelhouder zal worden toegewezen, kan worden berekend door het aantal PAR’s dat door hem/haar wordt aangemeld te vermenigvuldigen met EUR EUR 1,44, en vervolgens het resultaat te delen door de definitieve uitgifteprijs
    • De toewijzing zal naar beneden worden afgerond tot het dichtstbijzijnde gelegen aantal hele aandelen. Fracties van aandelen worden niet toegewezen
    • Na sluiting van de inschrijfperiode van het Prioriteiten Aanbod is het niet meer mogelijk deze aanmelding te wijzigen, ook niet in geval dat de Aanbieding in totaal minder uitvalt dan EUR 45 miljoen. Indien de definitieve uitgifteprijs per Nieuw Aandeel lager is dan de maximum uitgifteprijs, schrijft u zich automatisch in voor meer Nieuwe Aandelen Indien de aandelenuitgifte omvang minder dan EUR 45 miljoen betreft en u met al uw PAR’s heeft ingeschreven, zal uw belang in Avantium naar verhouding groter zijn
   2. Een Publiek Aanbod (“Openbare Aanbod”) voor particuliere beleggers in Nederland
    • Open voor bestaande aandeelhouders en niet-aandeelhouders
    • Geen maximum inschrijfbedrag
    • Geen gegarandeerde allocatie
    • U schrijft zich in voor een Euro bedrag op basis van de maximum uitgifteprijs van EUR 4,60 per Nieuw Aandeel. Indien de definitieve uitgifteprijs per Nieuw Aandeel lager is dan de maximum uitgifteprijs, schrijft u zich automatisch in voor meer Nieuwe Aandelen
   3. Een Institutioneel Aanbod voor institutionele beleggers (“Institutionele Aanbod”)
    • Alleen voor gekwalificeerde institutionele beleggers

 

Q4      Wat zal de uitgifteprijs zijn en hoe wordt de korting berekend?

  • De maximale uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen is bekend gemaakt bij aankondiging van de aandelenuitgifte en bedraagt EUR 4,60. Dit ligt lager dan de laatste slotkoers van EUR 5,01 op 5 april. Met andere woorden, indien de maximale uitgifteprijs wordt gehanteerd worden de Nieuwe Aandelen tegen een korting van 8,2% aangeboden ten opzichte van de slotkoers van de Gewone Aandelen op 5 april. De maximale uitgifteprijs is bepaald door Avantium en de begeleidende banken.
  • De definitieve uitgifteprijs, en daarmee de definitieve korting, wordt bepaald na het sluiten van het Institutionele Aanbod, waarmee alle drie de onderdelen van de aandelenuitgifte zijn afgerond. Avantium en de begeleidende banken zullen op basis van de totale vraag en het aanbod een definitieve uitgifteprijs vaststellen. Deze zal echter nooit hoger liggen dan de maximale uitgifteprijs zoals hierboven aangegeven.
  • De korting die de uitgifteprijs biedt zal naar verwachting in lijn zijn met gehanteerde kortingen bij kapitaalverhogingen door vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen in Nederland en daarbuiten. Er zal daarnaast rekening worden gehouden met de relatieve grootte van de aandelenuitgifte ten opzichte van de totale marktkapitalisatie van Avantium en geldende marktomstandigheden

 

Q5      Wanneer begint de aandelenuitgifte?

  • Globaal zal de planning er als volgt uit zien:
  1. 6 april 2022: Aankondiging van de aandelenuitgifte
  2. 6 april 2022: Opening Prioriteiten Aanbod, Openbare Aanbod en Institutionele Aanbod
  3. 13 april 2022: Einde Prioriteiten Aanbod en Openbare Aanbod na 6 werkdagen
  4. 14 april 2022: Einde Institutionele Aanbod na 7 werkdagen
  5. 14 april 2022: Definitieve uitgifteprijs bekend
  6. 15 april 2022: Bekendmaking uitkomst van de aandelenuitgifte

 

Q6     Wat zijn mijn opties als bestaande aandeelhouder?

  • U kunt participeren in het Prioriteiten Aanbod met uw ontvangen PAR’s. U kunt uw bank, (online) broker of tussenpersoon informeren dat u wilt deelnemen aan de aandelenuitgifte door het uitoefenen van uw PAR’s (Optie A)
  • U kunt zich inschrijven voor het Openbare Aanbod. U kunt uw bank, (online) broker of tussenpersoon informeren dat u wilt deelnemen aan de aandelenuitgifte (Optie B)
  • U kunt er ook voor kiezen om uw PAR’s (gedeeltelijk) te laten verlopen (Optie C)
  • In het volgende overzicht zijn de drie opties en combinaties hiervan uiteengezet:

Optie A

U besluit al uw PAR’s uit te oefenen

·        U dient uw bank, (online) broker of tussenpersoon te laten weten dat u al uw PAR uit wenst te oefenen

·        Uw instructies dienen door uw bank, (online) broker of tussenpersoon te zijn ontvangen vóór 17:30 CET op 13 april 2022

·        Het is mogelijk dat uw bank, (online) broker of tussenpersoon een vroegere deadline stelt voor het inschrijven op de Nieuwe Aandelen d.m.v. PAR’s

·        De definitieve uitgifteprijs voor de Nieuwe Aandelen moet aan de bank, (online) broker of tussenpersoon worden betaald in overeenstemming met de instructies die u van uw bank, (online) broker of tussenpersoon ontvangt. Het benodigde bedrag zal bij de inschrijving op Nieuwe Aandelen op uw rekening worden geblokkeerd

·        Door al uw PAR’s uit te oefenen verwatert uw belang in Avantium niet

·        Indien de aandelenuitgifte-omvang minder dan EUR 45 miljoen betreft en u met al uw PAR’s heeft ingeschreven, zal uw belang in Avantium naar verhouding groter zijn

·        Een rekenvoorbeeld: Een aandeelhouder die op de registratiedatum 150 aandelen heeft zal 150 PAR’s krijgen bijgeschreven. Hiermee kunt u zich inschrijven voor het Prioriteiten Aanbod voor een bedrag van EUR 216  (150 maal EUR 1,44). Het aantal Nieuwe Aandelen dat de aandeelhouder toegewezen zal krijgen kan uitgerekend worden door EUR 216 te delen door de definitieve uitgifteprijs

Optie A & B

U besluit al uw PAR’s uit te oefenen en schrijft u in voor het Openbare Aanbod

·        U dient uw bank, (online) broker of tussenpersoon te laten weten dat u al uw PAR’s uit wenst te oefenen

·        U dient uw bank, (online) broker of tussenpersoon te laten weten dat u zich wenst in te schrijven voor het Openbare Aanbod

·        Uw instructies dienen door uw bank, (online) broker of tussenpersoon te zijn ontvangen vóór 17:30 CET op 13 april 2022

·        Het is mogelijk dat uw bank, (online) broker of tussenpersoon een vroegere deadline stelt voor het inschrijven op de Nieuwe Aandelen

·        De definitieve uitgifteprijs voor de Nieuwe Aandelen moet aan de bank, (online) broker of tussenpersoon worden betaald in overeenstemming met de instructies die u van uw bank, (online) broker of tussenpersoon ontvangt

·        Door al uw PAR’s uit te oefenen verwatert uw belang in Avantium niet

·        Indien de aandelenuitgifte omvang minder dan EUR 45 miljoen betreft en u met al uw PAR’s heeft ingeschreven, zal u uw belang in Avantium naar verhouding groter zijn

·        Door uw inschrijving in het Openbare Aanbod zult u uw belang in Avantium vergroten, afhankelijk van uw toewijzing. De toewijzing wordt door Avantium in overleg met de banken bepaald.

·        Voor het Openbare Aanbod schrijft u zich in voor een Euro bedrag op basis van de maximum uitgifteprijs van EUR 4,60 per Nieuw Aandeel. Indien de definitieve uitgifteprijs per Nieuw Aandeel lager is dan de maximum uitgifteprijs, schrijft u zich automatisch in voor meer Nieuwe Aandelen

Optie A & C

U besluit een deel van uw PAR’s uit te oefenen en het restant te laten verlopen

·        U dient uw bank, (online) broker of tussenpersoon te laten weten welk deel van uw PAR’s u wenst uit te oefenen zoals hierboven omschreven

·        Door een deel van uw PAR’s uit te oefenen en een deel te laten verlopen verwatert uw belang in Avantium gedeeltelijk

Optie A, B & C

U besluit een deel van uw PAR’s uit te oefenen en het restant te laten verlopen en schrijft u in voor het Openbare Aanbod

·        U dient uw bank, (online) broker of tussenpersoon te laten weten welk deel van uw PAR’s u wenst uit te oefenen zoals hierboven omschreven

·        U dient uw bank, (online) broker of tussenpersoon te laten weten dat u zich wenst in te schrijven voor het Openbare Aanbod zoals hierboven omschreven

·        De combinatie van een gedeeltelijke inschrijving in het Prioriteiten Aanbod en een inschrijving voor het Openbare Aanbod biedt geen garantie voor een toewijzing naar rato op basis van een aandelenuitgifte omvang van EUR 45 miljoen.

·        De toewijzing van uw inschrijving in het Openbare Aanbod zal bekend worden op of nabij 15 april 2022

·        Na deze datum is pas bekend of uw belang in Avantium gedeeltelijk is verwaterd of vergroot

Optie C

U kiest ervoor om uw PAR’s te laten verlopen

·        U hoeft geen actie te ondernemen

·        U hoeft uw bank, (online) broker of tussenpersoon niet te laten weten dat u uw PAR’s wenst te laten verlopen

·        Door al uw PAR’s te laten verlopen zal uw belang in Avantium verwateren

Q8      Hoeveel PAR’s zal ik als bestaande aandeelhouder ontvangen?

  • Voor elk aandeel dat een aandeelhouder in eigendom heeft op 5 april 2022 zal één PAR worden toegekend. Uw bank, (online) broker of tussenpersoon zal u hierover informeren
  • Inschrijving geschiedt door het opgeven van het aantal PAR’s waarmee u wilt inschrijven, vermenigvuldigd met EUR 1,44.

 

Q9      Heeft de aandelenuitgifte invloed op de prijs van Gewone Aandelen Avantium?

  • De aandelenuitgifte zal invloed hebben op de prijs van Gewone Aandelen Avantium middels wegens factoren:
   1. Beleggers kunnen zich inschrijven om Nieuwe Aandelen te verkrijgen tegen de uitgifteprijs welke lager ligt dan de daarvoor geldende koers
   2. Het belang van bestaande aandeelhouders die niet participeren zal verwateren
  • De uiteindelijke prijs op de beurs van Gewone Aandelen Avantium wordt onder andere bepaald door ontwikkelingen in de aandelenmarkt, ontwikkelingen in de sectoren waarin Avantium actief is en door specifiek nieuws omtrent Avantium. De maximale uitgifteprijs geeft daarom alleen een indicatie voor de prijs waartegen een aandeel verhandeld zou kunnen worden vanaf de aankondiging van de aandelenuitgifte.

Q10    In hoeverre beïnvloedt de aandelenuitgifte mijn belang in Avantium?

  • Aandeelhouders die hun PAR niet of slechts deels uitoefenen, en zich daarom niet volledig naar rato inschrijven, zullen hun belang in Avantium zien verwateren (zie ook de vraag gerelateerd aan de opties die u heeft als aandeelhouder)

 

Q11    Kan ik meer Nieuwe Aandelen kopen in de aandelenuitgifte dan het aantal waar ik recht op heb op basis van mijn PAR?

  • Ja, dat kan door u ook in te schrijven voor het Openbare Aanbod

 

Q12    Wat zijn mijn opties als niet-aandeelhouder?

  • Als niet-aandeelhouder kunt u zich inschrijven voor het Openbare Aanbod. U kunt uw bank, (online) broker of tussenpersoon informeren dat u wilt deelnemen aan de aandelenuitgifte

Optie A

U schrijft zich in voor het Openbare Aanbod

·        U dient uw bank, (online) broker of tussenpersoon te laten weten dat u zich wenst in te schrijven voor het Openbare Aanbod

·        Uw instructies dienen door uw bank, (online) broker of tussenpersoon te zijn ontvangen vóór 17:30 CET op 13 april 2022

·        Het is mogelijk dat uw bank, (online) broker of tussenpersoon een vroegere deadline stelt voor het inschrijven op de Nieuwe Aandelen

·        U schrijft zich in voor een Euro bedrag op basis van de maximum uitgifteprijs van EUR 4,60 per Nieuw Aandeel. Indien de definitieve uitgifteprijs per Nieuw Aandeel lager is dan de maximum uitgifteprijs, schrijft u zich automatisch in voor meer Nieuwe Aandelen

·        Een voorbeeld: u schrijft zich in voor EUR 690 op basis van 150 Nieuwe Aandelen maal de maximale uitgifteprijs van EUR 4,60. Het uiteindelijke aantal Nieuwe Aandelen waar u zich voor inschrijft kan uitgerekend worden door uw inschrijving van EUR 690 te delen door de definitieve uitgifteprijs

·        De definitieve uitgifteprijs voor de Nieuwe Aandelen moet aan de bank, (online) broker of tussenpersoon worden betaald in overeenstemming met de instructies die u van uw bank, (online) broker of tussenpersoon ontvangt

·        Door uw inschrijving in het Openbare Aanbod zult u een belang in Avantium verkrijgen, afhankelijk van uw toewijzing

·        U koopt aandelen Avantium en daarmee kunt u risico lopen

Q13    Ik woon niet in Nederland, kan ik toch deelnemen?

  • Buiten Nederland gelden beperkingen op het kopen en het overdragen van aandelen, volgens de toepasselijke wetgeving op het gebied van effectenrecht. In het bijzonder (maar niet alleen) aandeelhouders in België, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan zullen, behoudens bepaalde uitzonderingen, niet aan de aandelenuitgifte kunnen deelnemen. Een beschrijving van deze beperkingen zijn opgenomen in het prospectus
  • Voor alle duidelijkheid, Belgische particuliere aandeelhouders kunnen wel participeren in het Prioriteiten Aanbod. Het Openbare Aanbod is uitgesloten voor particuliere beleggers uit België.

 

Q14    Wat als ik niks hoor van mijn bank, (online) broker of tussenpersoon?

  • In principe zal uw bank, (online) broker of tussenpersoon u als bestaande aandeelhouder van Avantium informatie verstrekken over de aandelenuitgifte van Avantium. Wanneer dit schriftelijk gebeurt, kan het enkele dagen duren voordat u de informatie ontvangt. U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met uw bank, (online) broker of tussenpersoon om te vragen wat de procedure is

 

Q15    Wanneer ontvang ik een bevestiging dat de Nieuwe Aandelen die ik heb verkregen door uitoefening van mijn PAR’s in mijn effectendepot zijn geboekt?

  • Op 15 april 2022 zal uw bank, (online) broker of tussenpersoon u informeren over aantal aandelen dat aan u is toegewezen.
  • Het aantal Nieuwe Aandelen die aan u zijn toegewezen (op basis van uw inschrijving in Euro’s gedeeld door de definitieve uitgifteprijs) in het Prioriteiten Aanbod van de aandelenuitgifte zullen in uw bezit zijn op de datum van uitgifte, betaling en levering (21 april 2022) (“Afwikkelingsdatum”).
  • De Nieuwe Aandelen die u zijn toegewezen van uw inschrijving in het Openbare Aanbod van de aandelenuitgifte zullen in uw bezit zijn op de Afwikkelingsdatum (21 april 2022)

 

Q16    Zijn er kosten verbonden aan het inschrijven op Nieuwe Aandelen?

  • Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het inschrijven op Nieuwe Aandelen maar u dient wel de uitgifteprijs voor de Nieuwe Aandelen te betalen

 

Q17    Wat is het prospectus en wanneer is het beschikbaar?

  • Avantium heeft een prospectus gepubliceerd voor de beoogde aandelenuitgifte waarin onder meer een beschrijving van de achtergronden van de aandelenuitgifte, een omschrijving van Avantium’s activiteiten en financiële resultaten, maar ook de verschillende risicofactoren uiteengezet worden
  • Voordat u een beslissing neemt om te investeren in Nieuwe Aandelen dient u het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en mogelijke voordelen volledig te begrijpen
  • Iedere investeringsbeslissing, waaronder het wel of niet ondernemen van actie, heeft financiële gevolgen en moet gebaseerd op bestudering van het gehele prospectus, waaronder de risicofactoren die daarin beschreven zijn, zorgvuldig worden overwogen.
  • Het prospectus is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de aandelenuitgifte en de nieuwe Aandelen
  • U dient uw investeringsbeslissing alleen op het prospectus te baseren
  • Het prospectus is kosteloos, in digitale vorm, beschikbaar op de website van Avantium (www.avantium.com/equityraise)

 

Q18    Is deze aandelenuitgifte onderschreven door de banken en wat betekent dat eigenlijk?

  • Nee, de aandelenuitgifte is niet onderschreven door de banken die Avantium bij de aandelenuitgifte begeleiden. Er is derhalve geen garantie dat Avantium EUR 45 miljoen ophaalt. Dit bedrag zou lager kunnen zijn.

 

Q19    Waar kan ik meer informatie verkrijgen?

  • Neem contact op met uw bank, (online) broker of tussenpersoon waar u een effectenrekening heeft voor informatie over de door uw bank, (online) broker of tussenpersoon te hanteren tijdslijnen
  • Bij de aankondiging van de aandelenuitgifte publiceert Avantium het prospectus en wordt een gedetailleerde tijdslijn bekendgemaakt
  • In het prospectus is alle benodigde informatie, waaronder ook de risicofactoren, te vinden om tot een keuze te komen. Tot die tijd kunt u op www.avantium.com terecht voor meer informatie over Avantium
  • Als u specifieke vragen heeft over de aandelenuitgifte die niet worden beantwoord door bovenstaande informatie, dan kunt u ook bellen met de Avantium informatielijn voor particuliere beleggers via 010 – 313 8909 (geopend van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren) of een e-mail sturen naar avantium@georgeson.com
Mocht u vragen hebben die hier niet beantwoord worden dan kunt u contact opnemen met de Avantium Informatielijn voor Particuliere Beleggers (geopend van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren) of een e-mail sturen: +31 (0) 10 313 8909 of avantium@georgeson.com.

Pin It on Pinterest