INFORMATION ABOUT THE OFFERING/ INFORMATIE OVER DE AANDELENUITGIFTE

Avantium announced on 26 January 2024 its intention to strengthen its equity by means of an equity offering (the “Offering”). Newly issued ordinary shares (the “Offer Shares”) will initially be offered to current shareholders of Avantium (the “Existing Shareholders”) in proportion to their shareholding through a rights issue (the “Rights Issue”). In addition, the Existing Shareholders may subscribe for Offer Shares they wish to acquire in addition to the Offer Shares to which they are entitled through the exercise of their rights. In addition to the Existing Shareholders, new investors also have the opportunity to subscribe for the Offer Shares. Allocation of the Offer Shares to new investors is not guaranteed.

Avantium’s shareholders approved an equity raise of up to €70 million at the extraordinary general meeting of shareholders (the “EGM”) on January 24, 2024, including the Offering and an authorization to issue up to €20 million of additional ordinary shares.

The reason for the Offering is to enable Avantium to fund (1) Avantium’s share of (a) the increased expenses associated with the construction of the FDCA Flagship Plant, (b) the increased costs associated with the Avantium Renewable Polymers business unit, (c) the increase in interest costs associated with Avantium’s debt financing facility, (d) any additional costs that may be incurred in connection with working capital and other costs associated with the commissioning and start-up of the FDCA Flagship Plant and (e) investments in accelerating the sale of licenses for Avantium’s YXY® Technology, (2) further investments to commercialize Avantium’s Volta Technology, and (3) general corporate purposes, working capital, general financing and maintaining sufficient liquidity to meet the terms of Avantium’s debt financing facility entered into for the FDCA Flagship Plant (d. i.e. maintaining a minimum liquidity balance of €15 million on a consolidated basis).

On this page you can find the press release related to the Offering as well as the prospectus that was published on 26 January 2024 in connection with the Offering. You can also watch a short video message from Avantium’s CEO, Tom van Aken. Further general information about Avantium can be found elsewhere on this website.

Avantium heeft op 26 januari 2024 aangekondigd het eigen vermogen te willen versterken door middel van een aandelenuitgifte (de “Aandelenuitgifte”). De aandelen worden in eerste instantie aangeboden aan de huidige aandeelhouders van Avantium (de “Bestaande Aandeelhouders”) naar rato van hun aandelenbezit middels een claimemissie (de “Claimemissie”). Daarnaast kunnen de Bestaande Aandeelhouders inschrijven op aandelen die zij wensen te verwerven in aanvulling op de aandelen waarop zij recht hebben door uitoefening van hun claims. Naast de Bestaande Aandeelhouders hebben ook nieuwe investeerders de mogelijkheid om in te schrijven op de nieuw uit te geven aandelen (de “Aangeboden Aandelen”). Toewijzing van de Aangeboden Aandelen aan nieuwe investeerders is niet gegarandeerd.

De aandeelhouders hebben tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) op 24 januari 2024 goedkeuring gegeven om tot €70 miljoen aan eigen vermogen aan te trekken, inclusief de Aandelenuitgifte en een machtiging om tot €20 miljoen aan extra gewone aandelen uit te geven.

De Aandelenuitgifte vindt plaats om Avantium in staat te stellen om te financieren (1) het aandeel van Avantium in (a) de verhoogde uitgaven die verband houden met de bouw van de FDCA Flagship Plant, (b) de verhoogde kosten die verband houden met de business unit Avantium Renewable Polymers, (c) de toename van de rentekosten die verband houden met de schuldfinancieringsfaciliteit, (d) eventuele bijkomende kosten die kunnen ontstaan in verband met het werkkapitaal en andere kosten die verband houden met de inbedrijfstelling en opstart van de FDCA Flagship Plant, en (e) investeringen in het versnellen van de verkoop van licenties voor de YXY® Technologie van Avantium, (2) verdere investeringen om de Volta Technologie van Avantium te commercialiseren, en (3) algemene bedrijfsdoeleinden, werkkapitaal, algemene financiering en het handhaven van voldoende liquiditeit om te voldoen aan de voorwaarden van de schuldfinancieringsfaciliteit die is afgesloten voor de FDCA Flagship Plant (d.w.z. het handhaven van een minimale liquiditeitsbalans van €15 miljoen op geconsolideerde basis).

Avantium wil particuliere beleggers de gelegenheid bieden kennis te nemen van de details met betrekking tot de Aandelenuitgifte. U vindt daarom op deze pagina’s informatie over de Aandelenuitgifte, het persbericht en het Engelstalige prospectus dat gepubliceerd is op 26 januari 2024. Er is ook een Nederlandstalige samenvatting van het prospectus beschikbaar. Tevens vindt u antwoord op een aantal veel gestelde vragen. Ook kunt u hier een korte videoboodschap van Avantium’s CEO Tom van Aken bekijken. Verdere algemene informatie over Avantium vindt u elders op deze website.

Press releases

Please find below an overview of the press releases that were published in connection with the Offering.

Hieronder vindt u een overzicht van de persberichten die zijn gepubliceerd in relatie tot de Aandelenuitgifte.

Investor fliers/Dépliant

How can French investors participate in Avantium’s fundraising? You can read all about it in this investor leaflet.

Comment les investisseurs français peuvent-ils participer à la levée de fonds d’Avantium ? Vous pouvez lire ceci dans ce dépliant pour les investisseurs.

Prospectus

A prospectus for this Offering has been made generally available. In order to be able to make a responsible investment decision, it is essential to read the English language prospectus dated 26 January 2024, which can be downloaded below. You can also find a Dutch summary of the prospectus here. This document is not complete by nature and should be read in conjunction with the English prospectus.

Voor deze aanbieding is een prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld. Om een verantwoorde beleggingsbeslissing te kunnen maken is het essentieel om kennis te nemen van het Engelstalige prospectus d.d. 26 januari 2024, dat u hieronder kunt downloaden. Ook kunt u hier een Nederlandse samenvatting van het prospectus vinden, dat document is naar zijn aard niet volledig en dient samen met het Engelstalig prospectus gelezen te worden.

Un prospectus a été mis à la disposition du public pour cette offre. Pour prendre une décision d’investissement responsable, il est essentiel de prendre connaissance du prospectus en anglais daté du 26 janvier 2024, qui peut être téléchargé ci-dessous. Vous trouverez également un résumé en français du prospectus ici, ce document est par nature incomplet et doit être lu conjointement avec le prospectus en anglais.

Timelines / tijdslijnen

Timetable

Subject to acceleration or extension of the timetable for, or withdrawal of, the Offering, the timetable below sets forth certain expected key dates for the Offering.

Event

Time and Date

Convocation EGM

13 December 2023

EGM

24 January 2024

Launch of the Offering and publication of this Prospectus

26 January 2024

Ex-rights date and start of trading in the Rights commences on Euronext

09:00 hours CET on 29 January 2024

Start of the Offering Period

09:00 hours CET on 29 January 2024

Start of the Exercise Period

09:00 hours CET on 29 January 2024

Start of trading in the Rights on Euronext

09:00 hours CET on 29 January 2024

Record Time

17:40 hours CET on 30 January 2024

End of trading in the Rights on Euronext

17:36 hours CET on 6 February 2024

End of the Exercise Period and Excess Application and end of the Offering Period for retail investors

17:45 hours CET on 8 February 2024

Offering for institutional investors

9 February 2024

Allotment and issue of the Offer Shares and publication of a press release by the Company announcing the results of the Offering

9 February 2024

Settlement Date

12 February 2024

Listing of and start of trading in the Offer Shares on Euronext

09:00 hours CET on 12 February 2024

Tijdschema

Behoudens inkorting of verlenging van het tijdschema voor de Aandelenuitgifte, of intrekking van de Aandelenuitgifte, bevat het tijdschema hieronder bepaalde verwachte belangrijke data voor de Aandelenuitgifte.

Gebeurtenis

Tijd en datum

Oproeping BAVA

13 december 2023

BAVA

24 januari 2024

Lancering van de Aanbieding en publicatie van dit Prospectus

26 januari 2024

Ex-rechten datum en aanvang van de handel in de Claims op Euronext

09:00 uur CET op 29 januari 2024

Aanvang van de Aanbiedingsperiode

09:00 uur CET op 29 januari 2024

Aanvang van de Uitoefeningsperiode

09:00 uur CET op 29 januari 2024

Aanvang van de handel in de Claims op Euronext

09:00 uur CET op 29 januari 2024

Registratietijdstip

17:40 uur CET op 30 januari 2024

Einde van de handel in de Claims op Euronext

17:36 uur CET op 6 februari 2024

Einde van de Uitoefeningsperiode en Overschrijving en einde van de Aanbiedingsperiode voor particuliere beleggers

17:45 uur CET op 8 februari 2024

Aanbieding aan institutionele beleggers

9 februari 2024

Toelating tot de handel en uitgifte van de Aangeboden Aandelen en publicatie van een persbericht door de Vennootschap waarin de resultaten van de Aanbieding worden aangekondigd

9 februari 2024

Afwikkelingsdatum

12 februari 2024

Notering van en aanvang handel in de Aangeboden Aandelen op Euronext

09:00 uur CET op 12 februari 2024

Frequently Asked Questions / Veelgestelde vragen

This document answers the most relevant questions, including how this Offering works and what options you have as a shareholder and non-shareholder.

In dit document vindt u een antwoord op de meest relevante vragen, onder andere over hoe deze Aandelenuitgifte werkt en welke opties u heeft als aandeelhouder en als niet-aandeelhouder.

Mocht u vragen hebben die hier niet beantwoord worden dan kunt u contact opnemen met de Informatielijn voor Particuliere Beleggers (geopend van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren) of een e-mail sturen: +31 20 628 6070  corporate.broking@nl.abnamro.com

Video message CEO Tom van Aken

Videoboodschap CEO Tom van Aken

Pin It on Pinterest